La revista gastronòmica del Maresme

Legal

21/01/2016. Tant Maresme Gourmet com el seu responsable legal, Ferran Barbarà, us volem
informar de quines són les Condicions de Ús i les Polítiques de Privacitat de la
nostra pàgina “www.maresmegourmet.com” (en endavant “maresmegourmet”).
Tanmateix, també volem informar-vos de quins són els criteris que seguim respecte
a l’ús dels nostres perfils públics oberts en les diferents xarxes socials relacionades
amb Maresme Gorumet.

Recordar-vos en qualsevol cas que, pel simple fet d’accedir i navegar per
maresmegourmet o per qualsevol dels seus continguts, esteu acceptant les
clàusules del present Avís Legal. Per aquest motiu, us animem a que llegiu
detalladament aquest Avís Legal i que us abstingueu de continuar navegant o
d’accedir als serveis i continguts que maresmegourmet ofereix, si hi esteu en
contra.
 

Moltes gràcies per visitar la nostra pàgina web.
 

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

El titular i representant legal de Maresme Gourmet® i www.maresmegourmet.com
és Ferran Barbarà amb N.I.F.: 38874064Q i domicili a Vilassar de Mar (Barcelona).
Per a comunicar-se amb ell podeu usar el següent correu electrònic de contacte:
ferran.barbara@gmail.com o info@maresmegourmet.com

 

2.- CONDICIONS D’ÚS DE MARESME GOURMET

L’accés, la navegació i l’ús de maresmegourmet, així com dels seus subdominis i/o
directoris, es troben regits per les presents condicions d’ús.
Tals condicions d’ús són aplicables a qualsevol Usuari de
www.maresmegourmet.com i, en el cas concret, de les xarxes socials a elles
vinculades.

 

2.1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar maresmegourmet i tots els seus continguts,
segons les condicions descrites en el present Avís Legal i a no utilitzar-los en
activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i al ordre públic.

 

2.2. CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS
 

2.2.1. Propietat Intel·lectual o Industrial

El domini maresmegourmet.com, el disseny web i tots els contigus que hi
apareixen (articles, textos, imatges, logotips, marques, eslògans, dissenys, etc.)
són propietat de Ferran Barbarà, de tercers que han autoritzat l’ús a Ferran
Barbarà o a Maresme Gourmet, o estan sota el règim de llicències Creative
Commons o similars.
 

Tals continguts respecten tots els imperatius legals de drets de autor i estan
protegits per la legislació espanyola vigent en propietat industrial i intel·lectual.
Per aquest motiu, queda expressament prohibit qualsevol tipus d’explotació
(reproducció, copia, distribució, modificació, transformació, supressió o
manipulació) dels continguts protegits per drets d’autors en aquest espai web
sense la prèvia i expressa autorització de Ferran Barbarà, Maresme Gourmet o
dels seus corresponents autors.
 

En cap cas, l’accés al present espai web o l’interacció amb els seus continguts,
no suposa l’adquisició per part dels Usuaris ni de dret de propietat sobre els
continguts que aquesta allotja o mostra.
 

2.2.2. Responsabilitat pels continguts propis

Qualsevol informació mostrada a maresmegourmet, ja sigui en els continguts
mostrats pel propi espai web o en les diverses xarxes socials a ell vinculats, es
consideren meres indicacions, informacions, opinions o recomanacions
comercials.
 

Ni Maresme Gourmet ni els seus responsables assumeixen cap tipus de
responsabilitat respecte al ús que els usuaris pugin arribar a fer dels continguts o
informacions que es pugin publicar a la web o a les xarxes socials. Seguir o no
els consells o indicacions exposats a maresmegourmet recau sempre sobre el
criteri i la responsabilitat de cada Usuari.
 

Maresme Gourmet i el responsable legal també declinen qualsevol
responsabilitat respecte a tot allò relacionat amb la qualitat o el tracte dels
serveis oferts pels tercers que apareixen, ja sigui de forma directe o indirecte, a
maresmegourmet o als seus canals de comunicació.

 

2.2.3. Continguts de tercers

Dins dels continguts o serveis que es mostren a maresmegourmet, es pot fer ús
de continguts o serveis d’altres llocs web o es poden mostrar hipervincles a
continguts d’altres llocs web. L’ús o la mostra d’aquests continguts no implica
necessàriament l’acceptació dels continguts que apareguin en les corresponents
webs, ni indica cap tipus de vinculació amb els seus autors.
 

Tals llocs web es regiran segons les seves pròpies Condicions d’Ús o Avisos
Legals, i en cap cas estan subjectes al present Avís Legal. Per aquest motiu, et
recomanem que revisis l’Avís Legal de cada lloc web per poder saber quina és la
Política de Privacitat i les Condicions d’ús d’aquell lloc en concret.
maresmegourmet declina, amb caràcter general, qualsevol tipus de
responsabilitat en relació al contingut de tals enllaços, i es reserva el dret a
eliminar, bloquejar o inutilitzar, qualsevol enllaç que redirigeixi a contingut del
que tinguem coneixement efectiu de la seva il·licitud.
 

Si algun usuari considera que qualsevol contingut o enllaç que es trobi a
maresmegourmet es il·lícit, pot dirigir-se a la direcció de correu indicada en
l’apartat 3.1.3 present avís legal i comunicar-ho. En el correu d’avís l’usuari
s’haurà de identificar amb noms i cognoms, haurà d’indica una direcció de correu
electrònic vàlida per a poder realitzar les comunicacions, haurà de identificar
amb precisió l’enllaç o comentari que consideri il·lícit i indicar les causes per les
quals considera il·lícit tal contingut.
 

Es notifica a l’usuari que faci ús del mecanisme previst en l’apartat anterior, que
amb la comunicació, l’usuari està acceptant que les dades personals aportades
siguin incorporades dins del fitxer de dades personals titularitat del responsable
legal de MaresmeGorumet. En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus
drets a accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la forma com s’estableix en
l’apartat 3.1.3 del present avís legal.
 

2.2.4. Xarxes Socials

MaresmeGourmet administra i gestiona el perfil “@MaresmeGourmet” en
diverses xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). Tals perfils es regeixen i
s’utilitzen seguint els Termes i Condicions de cada xarxa social.
 
Cada usuari es lliure de efectuar l’ingrés a tals xarxes socials així com a efectuar
interaccions o publicar els seus propis continguts. En cap cas, ni
maresmegourmet ni el seu administrador, es fan responsables dels usos o actes
que les empreses propietàries d’aquestes plataformes pugin fer o aplicar als
Usuaris “seguidors” de Maresme Gourmet.
 

L’administrador de les xarxes socials vinculades a maresmegourmet es reserva
el dret a eliminar i denunciar quants comentaris o publicacions consideri
necessaris per a conservar la bona reputació de maresmegourmet i dels seus
col·laboradors, així com d’aquells comentaris que pugin resultar ofensius,
denigrants o dels que es tingui un coneixement efectiu de il·licitud per vulnerar
béns o drets de tercers susceptibles de indemnització.

 

2.2.4. Sortejos

maresmegourmet pot servir com a canal de promoció de concursos o sortejos
relacionats amb l’activitat de Maresme Gourmet. Per la realització dels mateixos,
Maresme Gourmet farà ús de la plataforma EasyPromos
(http://www.easypromosapp.com/es/) pel que es regirà pels seus Termes i
Condicions.
 

Cada sorteig o concurs es regirà per les seves bases legals específiques que
estaran disponibles pels usuaris en tot moment.
Especificar en tot cas que els sortejos i concursos de Maresme Gourmet son
gratuïts pels participants, pel que no es necessari, sota l’actual Llei del Joc, el
disposar d’un titulo habilitant que li permeti exercir aquest tipus de activitat.

 
3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

3.1. Protecció de dades de caràcter personal

Ferran Barbarà, com a responsable de maresmegourmet, garanteix el ple
compliment de les obligacions imposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades Personals, així como d’allò disposat en el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007 de 21 de
desembre, y demès normativa aplicable.
 

MaresmeGourmet declara que ha adoptat, dins de la seva capacitat tècnica, les
mesures tècniques necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua o tractament no
autoritzat de les dades personals que els usuaris facilitin.
 

3.1.1. La informació que recopilem

Maresme Gourmet informa a l’usuari que totes les dades que ell faciliti seran
incorporats dins d’un fitxer automatitat a MaresmeGourmet, el qual està
degudament inscrit en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos.
 
Dades que recull MaresmeGourmet:
 
Dades recollides en la web.

www.maresmegourmet.com es recopila informació estadística de la navegació
dels seus usuaris a través de l’eina Open Source d’anàlisi de dades Piwik. Tal
informació es de caràcter merament estadístic i serveix per conèixer dades
que ens ajuden en el desenvolupament de l’actual pàgina web sense
comprometre la intimitat de l’usuari.
 
– Dades recollides pels concursos, sortejos i promocions.
 
Cada concurs, sorteig o promoció en concret, especificarà en cada cas quines
seran les dades personals que es recolliran i l’ús que se’n farà.
 
MaresmeGourmet notificarà de manera activa a l’usuari quin serà el
tractament de les dades facilitades en cada moment.
 
– Dades recollides mitjançant formularis i comunicacions per email.
 

Les dades personals obtingudes mitjançant els formularis subscrits per l’usuari
en aquesta web, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat
incorporades en un fitxer de tractament automatitzat de dades del qual és
responsable Ferran Barbarà.
 

MaresmeGourmet es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant els
formularis únicament per atendre consultes dels usuaris i am la finalitat de
realitzar tasques de informació, comercialització i promoció dels serveis de
Maresme Gourmet.
 

L’acceptació de cada formulari, així com l’enviament d’un missatge o correu
electrònic per aquest mitjà, suposen el l’acceptament per part del usuari de
tals tractaments i el coneixement del del destí i ús de les dades personals
recollides mitjançant la lectura de la present clàusula
 

Maresme Gourmet informarà en cada comunicació que realitzi dins de la seva
activitat de publicitat, de quin és el tractament que se li donarà a aquestes
dades.
 

3.1.2. Dades recollides per les xarxes socials

S’informa a aquells usuaris que tinguin contacte amb Maresme Gourmet a través
de qualsevol de les xarxes socials en que aquesta tingui perfil obert, que les
seves dades personals seran tractades per Maresme Gourmet en la forma en
que cadascuna d’aquestes plataformes ho permeti en funció dels seus termes i
condicions.
 

S’informa a més, que tals dades no seran mai incorporades a un fitxer propi ni
utilitzats per a finalitats diferents a les previstes per les pròpies xarxes socials.
 

3.1.3. Exercici dels drets ARCO.

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en
qualsevol moment, enviant un email a la direcció “info@MaresmeGourmet.com”,
que haurà de firmar-se digitalment o portar adjuntada una copia escanejada del
document oficial que l’identifiqui.
 

3.2. Ús compartit de la seva informació personal

Maresme Gourmet i el seu responsable legal només comunicaran amb tercers les
dades de caràcter personal que tingui en el seu haver, de conformitat a l’article 11
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
 

Així doncs, Maresme Gourmet reclamarà el consentiment del interessat per a cedir
o comunicar a tercers aquelles dades que siguin necessàries pel compliment dels
seus propis fins. Si bé, i tal com especifica la llei, tal consentiment no serà
necessari en cas de dades provinent de fonts accessibles al públic (per exemple,
xarxes socials) o quan el tractament respongui al desenvolupament, compliment i
control d’una relació jurídica de MaresmeGorumet. Alhora, tal consentiment serà
necessari quan Maresme Gourmet hagi de complir amb les seves responsabilitats
legals o a requeriments formulats per les autoritats.
 

3.3. Cookies i altres dispositius de seguiment

L’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació (LSSI), obliga als prestadors de serveis a informar i demanar el
consentiment als usuaris sobre l’ús i instal·lació de dispositius
d’emmagatzemament i recuperació de dades (entre d’altres les anomenades
cookies o galetes). Tal consentiment, però, no és necessari en cas de l’ús de
dispositius d’emmagatzemament de tipus tècnic o estrictament necessaris per a la
prestació del servei sol·licitat.
 

Maresme Gourmet compleix estrictament amb aquesta normativa. La pàgina web
de maresmegourmet no utilitza ni instal·la cap tipus de cookie o dispositiu de
emmagatzemament o seguiment.
 

L’anàlisi de les seves dades es fa mitjançant l’eina d’estadística Open Source Piwik
instal·lada al seu propi servidor. Aquesta tecnologia evita la instal·lació de cookies
als terminals dels usuaris i només recull aquelles dades considerades necessàries
pel correcte funcionament de la web.
 
Indicar a més que maresmegourmet no utilitza cookies de tercers donat que som
nosaltres mateixos els que control·lem tota la publicitat inserida en el nostre lloc
web. Per mitjà d’aquest sistema evitem que terceres empreses puguin col·locar
cookies al seu ordinador a través del nostre portal.
 

3.4. Altres assumptes de Privacitat

Si vostè rebel·la informació personal en qualsevol dels fòrums de discussió o altres
àrees públiques dels nostres llocs o aplicacions, aquesta informació pot ser llegida,
recopilada o utilitzada per altres per enviar missatges no sol·licitats o per a altres
finalitats.
 

Aquesta política de privacitat no s’aplica a aquesta informació. Si vostè no vol que
els seus comentaris siguin vistos per tercers, no faci cap de les esmentades
comunicacions.
 

4. Canvis en la Política de Privacitat

Maresme Gourmet es reserva el dret a modificar puntualment les seves Condicions
Generals d’Ús i/o la seva Política de Privacitat. Per aquest motiu, l’usuari haurà de
comprovar i verificar, mitjançant la data de vigència inclosa al inici, de quina es la
versió vigent en el moment de la seva revisió.
 

5. Jurisdicció i legislació

maresmegourmet es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a
qualsevol controvèrsia que es pugi suscitar en relació amb els serveis prestats a
través de la web, seran competents els tribunals de Mataró (Barcelona, España).
 
Maresme Gourmet es reserva el dret a exercir totes aquelles accions que estiguin
disponibles pel dret per a exigir responsabilitats derivades de l’incompliment de
qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal per part del usuari
 

6. Enviï un missatge

Si vostè té preguntes o inquietuds sobre aquesta Política de Privacitat, si us plau
contacti amb nosaltres a través del nostre correu electrònic
info@maresmegourmet.com
 
Intentarem resoldre tots els seus dubtes en consulta amb el nostre equip legal.